home صفحه اصلی lock person ثبت نام phone_iphone تماس با ما

دوربین مداربسته بولت HD


دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16C2T-IR

سنسورتصویر: 1.3MP
کیفیت: HD720p
لنز: فیکسدلنز
دیددرشب: 20 متر
سایر: ICR

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16C2T-IT5

سنسورتصویر: 1.3MP
کیفیت: HD720p
لنز: Fixed Lens
دیددرشب: 80 متر
سایر: ICR + IP66

call.png

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16C5T-VFIR3

سنسورتصویر: 1.3MP
کیفیت: HD720p
لنز: وریفکال
دیددرشب: 40 متر
سایر: ICR + IP66

call.png

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D5T-VFIR3

سنسورتصویر: 1.3MP
کیفیت: 1080p
لنز: وریفکال
دیددرشب: 40 متر
سایر :IP66

call.png

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16C0T-IR

سنسورتصویر: 1MP
کیفیت: HD720p
لنز: فیکس 6/3.6/2.8 میلی‌متر
دیددرشب: 20 متر
سایر: ICR + IP66 + Wide operating temperature range ...

call.png

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16C0T-IT1

سنسورتصویر: 1MP
کیفیت: HD720p
لنز: فیکس 8/6/3.6/2.8
دیددرشب: 20 متر
سایر: ICR + IP66 + Wide operating temperature range ...

call.png

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16C0T-IT3

سنسورتصویر: 1MP
کیفیت: HD720p
لنز: فیکس 16/12/8/6/3.6/2.8
دیددرشب: 40 متر
سایر: ICR + IP66 + Wide operating temperature range ...

call.png

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16C0T-IT5

سنسورتصویر: 1MP
کیفیت: HD720p
لنز: فیکس 16/12/8/6/3.6/2.8
دیددرشب: 80 متر
سایر: ICR + IP66 + Wide operating temperature range ...

call.png

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16C2T-IT1

سنسورتصویر: 1.3MP
کیفیت: HD720p
لنز: فیکسدلنز
دیددرشب: 20 متر
سایر: ICR

call.png

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16C2T-IT3

سنسورتصویر: 1.3MP
کیفیت: HD720p
لنز: فیکسدلنز
دیددرشب: 40 متر
سایر: ICR

call.png

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16C2T-VFIR3

سنسورتصویر: 1MP
کیفیت: HD720p
لنز: وریفوکال 12~2.8
دیددرشب: 40 متر
سایر: ICR + IP66 + Wide operating temperature range [-40°~60°] ...

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16C5T-IT5

سنسورتصویر: 1.27MP
کیفیت: HD720p
لنز: فیکسدلنز
دیددرشب: 80 متر
سایر: ICR

call.png

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D1T-IR

سنسورتصویر: 2MP
کیفیت: HD1080p
لنز: فیکسدلنز
دیددرشب: 20 متر
سایر: ICR

call.png

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D1T-IT1

سنسورتصویر: 2MP
کیفیت: HD1080p
لنز: 2.8mm و 3.6mm
دیددرشب: 20 متر
سایر: ICR

call.png

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D1T-IT3

سنسورتصویر: 2MP
کیفیت: HD1080p
لنز: 3.6mm
دیددرشب: 40 متر
سایر: ICR

call.png

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D1T-IT5

سنسورتصویر: 2MP
کیفیت: HD1080p
لنز: 3.6mm و 6mm
دیددرشب: 80 متر
سایر: ICR

call.png

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D5T-IT3

سنسورتصویر: 2MP
کیفیت: HD1080p
لنز: وریفکال 3.6mm
دیددرشب: 40 متر
سایر: ICR + WDR

call.png

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D5T-IT5

سنسورتصویر: 2MP
کیفیت: HD1080p
لنز: ثابت 6mm
دیددرشب: 40 متر
سایر: ICR +WDR

call.png

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16D5T-AIR3ZH

سنسورتصویر: 2MP
کیفیت: HD1080p
لنز: وریفکال 12-2.8 mm
دیددرشب: 40 متر
سایر: ICR + WDR

call.png

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16F1T-IT

سنسورتصویر: 3MP
کیفیت: 1536×1920
لنز: فیکس 6/3.6/2.8 میلی‌متر
دیددرشب: 20 متر
سایر: ICR + IP66 + EXIR + DNR + Smart IR + OSD Menu

533,000 تومان

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16F1T-IT1

سنسورتصویر: 3MP
کیفیت: 1536×1920
لنز: فیکس 6/3.6/2.8 میلی‌متر
دیددرشب: 20 متر
سایر: ICR + IP66 + EXIR + DNR + Smart IR + OSD Menu

602,000 تومان

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16F1T-IT3

سنسورتصویر: 3MP
کیفیت: 1536×1920
لنز: فیکس 16/12/8/6/3.6
دیددرشب: 40 متر
سایر: ICR + IP66 + EXIR + DNR + Smart IR + OSD Menu

691,000 تومان

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CE16F1T-IT5

سنسورتصویر: 3MP
کیفیت: 1536×1920
لنز: فیکس 16/12/8/6/3.6
دیددرشب: 80 متر
سایر: ICR + IP66 + EXIR + DNR + Smart IR + OSD Menu

722,000 تومان

دوربين مداربسته هايک ويژن مدل DS-2CE16F7T-IT3Z

سنسورتصویر: 3MP
کیفیت: 1536×1920
لنز: وریفوکال موتورایز 12-2.8
دیددرشب: 40 متر
سایر: ICR + IP66 + EXIR + True WDR + DNR + Smart ...

2,255,000 تومان

دوربين مداربسته هايک ويژن مدل DS-2CE16D7T-IT

سنسورتصویر: 2MP
کیفیت: HD1080p
لنز: فیکس 6/3.6/2.8 میلی‌متر
دیددرشب: 20 متر
سایر: ICR + IP66 + EXIR + True WDR + DNR + Smart IR + ...

call.png

دوربين مداربسته هايک ويژن مدل DS-2CE16D7T-IT1

سنسورتصویر: 2MP
کیفیت: HD1080p
لنز: فیکس 6/3.6/2.8 میلی‌متر
دیددرشب: 20 متر
سایر: ICR + IP66 + EXIR + True WDR + DNR + Smart IR + ...

call.png

دوربين مداربسته هايک ويژن مدل DS-2CE16D7T-IT3

سنسورتصویر: 2MP
کیفیت: HD1080p
لنز: فیکس 16/12/8/6/3.6
دیددرشب: 40 متر
سایر: ICR + IP66 + EXIR + True WDR + DNR + Smart IR + OSD ...

call.png

دوربين مداربسته هايک ويژن مدل DS-2CE16D7T-IT5

سنسورتصویر: 2MP
کیفیت: HD1080p
لنز: فیکس 16/12/8/6/3.6
دیددرشب: 80 متر
سایر: ICR + IP66 + EXIR + True WDR + DNR + Smart IR + OSD ...

call.png

دوربين مداربسته هايک ويژن مدل DS-2CE16D7T-IT3Z

سنسورتصویر: 2MP
کیفیت: HD1080p
لنز: وریفوکال موتورایز 12-2.8
دیددرشب: 40 متر
سایر: ICR + IP66 + EXIR + True WDR + DNR + Smart IR ...

call.png

دوربين مداربسته هايک ويژن مدل DS-2CE16D0T-IR

سنسورتصویر: 2MP
کیفیت: HD1080p
لنز: فیکس 6/3.6 میلی‌متر
دیددرشب: 20 متر
سایر: ICR + IP66 + DNR + Smart IR

455,000 تومان

دوربين مداربسته هايک ويژن مدل DS-2CE16D0T-IT1

سنسورتصویر: 2MP
کیفیت: HD1080p
لنز: فیکس 6/3.6 میلی‌متر
دیددرشب: 20 متر
سایر: ICR + IP66 + DNR + Smart IR

559,000 تومان

دوربين مداربسته هايک ويژن مدل DS-2CE16D0T-IT3

سنسورتصویر: 2MP
کیفیت: HD1080p
لنز: فیکس 16/12/8/6/3.6
دیددرشب: 40 متر
سایر: ICR + IP66 + EXIR + DNR + Smart IR

613,000 تومان

دوربين مداربسته هايک ويژن مدل DS-2CE16D0T-IT5

سنسورتصویر: 2MP
کیفیت: HD1080p
لنز: فیکس 16/12/8/6/3.6
دیددرشب: 80 متر
سایر: ICR + IP66 + EXIR + DNR + Smart IR

683,000 تومان

دوربين مداربسته هايک ويژن مدل DS-2CE16D1T-VFIR3

سنسورتصویر: 2MP
کیفیت: HD1080p
لنز: وریفوکال 12-2.8
دیددرشب: 40 متر
سایر: ICR + IP66 + DNR + Smart IR + OSD Menu

call.png

دوربین مداربسته هایک ویژن مدل DS-2CD2652F-IZS

سنسورتصوير: 4MP
کيفيت: 1920×2560
لنز: وریفوکال موتورایز 12~2.8
ديددرشب: 30 متر
ساير: 3D DNR + 120dB WDR + Audio/Alarm IO + H.+264 ...

دوربین مداربسته ورتینا مدل VHC-2120

سنسور تصویر: 1.4MP CMOS
کیفیت: 720p
فیکس لنز: 2.8 یا 3.6 میلی متر
دید در شب: 20متر
سایر: ICR + IP66 + Lux

call.png

دوربین مداربسته ورتینا مدل VHC-3120

سنسور تصویر: 1.4MP CMOS
کیفیت: 720p
فیکس لنز: 6 یا 3.6 میلی متر
دید در شب: 40متر
سایر: ICR + IP66 + Lux + EXIR

دوربین مداربسته ورتینا مدل VHC-3130

سنسور تصویر: 1.4MP CMOS
کیفیت: 720p
لنز وریفوکال : 2.8-12 میلی متر
دید در شب: 40متر
سایر: ICR + IP66 + Lux + 3D DNR + DWDR + ...

650,000 تومان

دوربین مداربسته ورتینا مدل VHC-4130

سنسور تصویر: 1.4MP CMOS
کیفیت: 720p
لنز وریفوکال : 12 به 2.8 میلی متر
دید در شب: 40متر
سایر: ICR + IP66 + Lux + 3D DNR + DWDR ...

760,000 تومان

دوربین مداربسته ورتینا مدل VHC-3222

سنسور تصویر: 2MP CMOS
کیفیت: 1080p
لنز فیکس : 3.6 یا 2.8 میلی متر
دید در شب: 20متر
سایر: ICR + IP66 + Lux + DNR

540,000 تومان
نتایج 1 تا 40 از کل 67 نتیجه
صفحه1 از2
فرافن مارکت - از برترین‌های IT

دریافت نشان شرکت‌های برتر IT کشور در سال 95

فروشگاه اینترنتی فرافن مارکت، آموزش، فروش، خرید و لیست قیمت دوربین مداربسته

فرافن مارکت بزرگترین فروشگاه اینترنتی کشور در زمینه نظارت تصویر و امنیت، تیمی متشکل از گروهی از کارشناسان و مهندسین کامپیوتر، IT، برق و الکترونیک و مدیریت، که انگیزه آن ابتدا بر مبنای عشق و علاقه استوار بود، فعالیت خود را در سال 85 شروع کرد و عمده فعالیت آن تا به امروز اجرای پروژه و تامین قطعات در زمینه‌ی دوربین مدار بسته، اعلام حریق، دزدگیر (اعلام سرقت)، تلفن سانترال و ویپ، در اتوماتیک، شبکه کامپیوتر، ups و سیستم های هوشمند اماکن بوده و موفق به اجرای پروژه‌های بزرگی در زمینه دوربین های مدار بسته و دیگر سیستم‌های امنیتی شده است و توانسته با تعداد کثیری از ادارات دولتی، بانک‌ها و موسسات اعتباری، کارخانجات صنعتی، هتل‌ها و مراکز تفریحی، فروشگاه‌ها، مغازه ها و منازل همکاری نماید. شرکت فرافن با تفکیک واحدهای مشاوره و فروش، پشتیبانی فنی، اجرای پروژه، انبار، تدارکات و مالی موفق شد گام کوچکی در سرعت و سهولت امور مشتریان بردارد. توجه ویژه به کیفیت، همراه با قیمت مناسب، صداقت و رعایت کلیه موارد استاندارد در اجرای پروژه اصولی بوده که ما خود را همواره ملزم به رعایت آن دانسته‌ایم. فروشگاه اینترنتی فرافن مارکت همچنین در زمینه‌های تهیه، گردآوری، ترجمه و نشر مقالات آموزش دوربین مداربسته، نرم افزار دوربین مدار بسته جهت ارتقاء سطح علمی همکاران و مشتریان در زمینه دوربین های مدار بسته نیز تلاش‌های بسیاری کرده است. از دیگر محصولات فروشگاه اینترنتی فرافن مارکت می‌توان به انواع دوربین مداربسته IP، دوربین مداربسته HD، دوربین مداربسته HDTVI، دوربین مداربسته HDCVI، دوربین مداربسته AHD، دوربین مدار بسته بیسیم، دوربین مخفی، دستگاه DVR و NVR، لوازم جانبی دوربین مداربسته شامل لنز دوربین مداربسته، کاور دوربین مداربسته، پایه دوربین مداربسته، سیم و کابل دوربین مداربسته، آداپتور دوربین مدار بسته، فیش دوربین مداربسته، میکروفن، هارد دیسک، UPS، رک و جک BFT اشاره کرد. فرافن مارکت تنها اقدام به تهیه و توزیع محصولات بهترین برندهای دوربین مداربسته روز دنیا در زمینه تولید و پخش انواع دوربین مدار بسته و دیگر تجهیزات امنیتی و نظارت تصویر، مانند هایک ویژن (Hikvision)، ورتینا (Vertina)، داهوا (Dahua)، شیائومی (xiaomi)، بی اف تی (BFT)، تایفون (Typhoone)، اسپایت (Spyte) و ریکو (Ricoh) می‌نماید. فروشگاه فرافن مارکت همواره با بهره‌گیری از سیستم ارسال سریع، آماده ارسال کالا به تمامی نقاط ایران از جمله تهران، اصفهان، شیراز، تبریز، مشهد، گرگان، ساری، بندرعباس، سمنان، شاهرود، یزد، اهواز، همدان، لرستان و... می‌باشد.

 • home

  دفتر مرکزی: تهران، سعادت آباد، بلوار پاک‌نژاد، خیابان 18متری، خیابان مطهری، خیابان بنفشه، پلاک 124، واحد 6

 • home

  شعبه گرگان: گرگان، میدان تالار فخرالدین اسعد گرگانی، خیابان شهید شکاری، نرسیده به اداره شیلات، نبش کوچه پنجم، پلاک 73

 • mail

  آدرس ایمیل: info[at]farafan-market.com

 • call

  شماره تماس: 26743685 و 26742969-021

https://trustseal.enamad.ir/logo.aspx?id=102060&p=ZjVCbWTayvQQh5UL
logo-samandehi
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت فرافن (فروشگاه آنلاین فرافن مارکت) می‌باشد.