home صفحه اصلی lock person ثبت نام

 

 

کنترل دسترسی

در این مقاله به تعریف کنترل دسترسی مبتنی بر نقش و معرفی مدل ها و سیستم های کنترل دسترسی می‌پردازیم. در ابتدا کنترل دسترسی مبتنی بر نقش را معرفی کرده و سپس سه قانون اصلی سیستم کنترل دسترسی مبتنی بر نقش را بیان کرده و در ادامه به موضوعاتی مانند مخابرات از راه دور و سیاست های عمومی می‌پردازیم.